Skjema

Trykk på de ulike kategoriene under for å finne skjemaene du er ute etter:

 

 

Skjema

Skjema for byggesak, fradeling, oppmåling og andre skjema innen tekniske tjenester
Byggesak, oppmåling og deling av eiendom
Blanketter Blankett
Informasjonsblanketter
Nabovarsel 5154
Opplysninger gitt i nabovarsel 5155
Kvittering for nabovarsel 5156
Samtykke til bygging nærmere nabogrense enn 4 meter (.PDF, 207 kB)
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 5188
Søknadsblanketter til byggesaken
Anmodning om forhåndskonferanse byggesak (.PDF, 4 MB)
Søknad om dispensasjon (.PDF, 3 MB)
Søknad om igangsettingstillatelse 5151
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5153
Søknad om ferdigattest 5167
Søknad om endring av gitt tillatelse 5168
Søknad om midlertidig brukstillatelse 5169
Søknad om tillatelse til tiltak 5174
Opplysninger gitt om tiltakets ytre rammer 5175
Vedlegg til byggesøknaden
Arbeidstilsynets samtykke 5177
Boligspesifikasjon i matrikkelen 5176
Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179
Gjennomføringsplan 5185
Blanketter for ansvarsrett
Samsvarserklæring TEK17 5148
Samsvarserklæring TEK10 5148
Erklæring om ansvarsrett 5181
Opphør av ansvarsrett 5183
Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184
Melding om endring av ansvarsrett 5186
Erklæring for selvbygger 5187
Blanketter for uavhengig kontroll
Plan for uavhengig kontroll 5191
Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192
Erklæring om ansvarsrett 5181
Kontrollerklæring med sluttrapport 5149
Blanketter for fradeling/arealoverføring
Søknad om fradeling/arealoverføring (.PDF, 2 MB)
Erklæring om rettighet i fast eiendom
Søknad om dispensasjon (.PDF, 3 MB)
Oppmålingsblanketter
Rekvisisjon av oppmåling av eiendom (.PDF, 2 MB)
Krav om sammenslåing av gnr/bnr (.PDF, 130 kB)
Søknadsskjema for seksjonering (.PDF, 2 MB)
Andre blanketter
Bålbrenning - bruk av ild utendørs
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (.PDF, 692 kB)
Gravemelding (.PDF, 2 MB)
Kartlegging av private avløp (.PDF, 191 kB)
Retningslinjer for graving i offentlig vei og gategrunn i Fræna kommune (.PDF, 772 kB)
Melding om istallasjon av peis/ovn/ildsted (.PDF, 2 MB)
Sanering og fjerning av oljetank (.PDF, 80 kB)
Skjøte
Søknad om konsesjon
Frakobling av vann og avløpsledninger (.PDF, 864 kB)
Søknad om sanitærabonnement (.PDF, 2 MB)
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter (.PDF, 59 kB)
Veileder til søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter (.PDF, 76 kB)
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann (.PDF, 160 kB)

 

Skjema landbruk

 

Skjema kultur og fritid
Kultur og fritid
Blanketter
Søknad om plass på kulturskolen
Søknad om tilskudd til kulturformål
Søknad om tilskudd til lekeplass/nærmiljøtiltak

 

Skjema skjenke, salg og serveringsbevilling
Skjema skjenke, salgs og serveringsbevilling
Skjema skjenke, salgs og serveringsbevilling
Blanketter
Omsetningsoppgave for alkohol
Søknad om å selge alkohol
Søknad om å skjenke alkohol
Søknad om å skjenke alkohol ved enkeltanledning/lukket lag
Søknad om serveringsbevilling

 

Skjema bolig og eiendom
Skjema økonomi
Økonomi
Blanketter
eFaktura og/eller avtalegiro med Fræna kommune (.PDF, 2 MB)
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp (.PDF, 2 MB)
Søknad næringsfondet

 

Skjema barnevern
Skjema barnevern
Skjema barnevern
Bekymringsmelding til barneverntjenesten fra offentlig melder (.PDF, 97 kB)
Bekymringsmelding til barneverntjenesten fra privat melder

 

Skjema - klage
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
Blankett
Klage på forvaltningsvedtak